Pulverlakkering

PULVERLAKKERING PÅ ALUMINIUM OG VARMFORSINKET STÅL

NOT har høy kompetanse og er markedsledende innen pulverlakkering på aluminium og varmforsinket stål hvor det kreves en høyverdig korrosjonsbehandling og høy finish.

I tillegg til å gi en overflate med høy korrosjonsmotstand og lang levetid, har pulverlakk ingen flyktige løsemidler. Dessuten gir prosessen minimalt med svinn, noe som ikke bare bidrar til et positivt arbeidsmiljø, men også reduserte utslipp og sparte ressurser, som vil gagne miljøet på lang sikt.

NOT tilbyr kundetilpassede tjenester innenfor pulverlakkering på produkter som krever høy korrosjonsbeskyttelse og finish. NOT tilbyr pulverlakkering av rekkverk, trapper, fasadekassetter, profiler, beslag, bygningsplater, landbruksinnredning, parkmøbler og andre møbler for utendørs bruk.

Vi tilbyr også kromfri forbehandling av pulverlakkert aluminium.

Lær mer

Pulverlakk forklart

Pulverlakkering består i prinsippet av de samme hovedingredienser som i et våtlakkeringssystem, når man ser bort fra at mange våtlakkeringssystemer inneholder løsemidler. Egenskapene kommer fra bindemidler, herder, pigmenter og diverse tilsetninger. Bindemiddelet er normalt epoxy, polyester eller en blanding av disse. Lakkpulveret lades elektrostatisk, sprøytes på produktet, og får sin ferdige konsistens ved hjelp av smelting og herding i herdeovn ved temperatur 180- 200°C.

Forbehandling

Det er av avgjørende betydning for lakkens holdbarhet at riktig forbehandling velges. For å oppnå optimal holdbarhet legger vi stor vekt på at produktet får en riktig forbehandling i et moderne flertrinns dyppanlegg. Vi benytter oss av markedets mest anerkjente kjemikaler. På varmforzinket gods brukes zinkmanganfosfat.

Denne forbehandling er selve nøkkelen i lakksystemet. Da ingen lakkbelegg er diffusjonstette vil denne forbehandlingen passivere metalloverflaten og dermed forhindre korrosjon.

Påføring av pulver

Etter kjemisk forbehandling tørkes objektene i en ovn og henges opp på en conveyorbane. Pulveret lades elektrostatisk ved hjelp av pistoler og blåses mot det jordede objektet som p.g.a. spenningsforskjellen «suger» til seg pulverlakken. Kraften er like stor over hele overflaten og legger seg automatisk i et jevnt sjikt.

Prinsippskisse pulverlakkering - NOT AS
Prinsippskisse pulverlakkering

Smelting/herding

Etter at pulveret er påført fortsetter prosessen gjennom herdeovnen hvor pulverlakken smelter og herder ved 180 – 200°C.

Kvalitetskontroll

Når objektene kommer ut av herdeovnen, blir de først visuelt kontrollert, og deretter blir filmtykkelse og glansgrad kontrollert.

Bruk

Pulverlakk kan møte markedets strengeste krav, både m.h.t. langtids korrosjonsmotstand, kjemikalieresistens og finish. Pulverlakk sammen med riktig forbehandling er ideelt for varmforzinket gods og aluminium hvor det ønskes en god korrosjonsbeskyttelse og en dekorativ overflate. Typiske eksempler er profiler, beslag, bygningsplater, rekkverk, trapper, landbruksinnredning, parkmøbler osv.

I tillegg lagerfører vi aluminiumsplater for lakkering

Vi kan tilby å foliere alle relevante platedimensjoner fra 1000×2000 til 1500×3000

Vi lagerfører også aluminiumsplater for salg i følgende dimensjoner: 1mmx1250x2500 – 1,25mmx1250x2500 – 1,5mmx1250x2500 – 1,5mmx1500x3000

NOT har stort fokus på optimale kvalitetssikringsprosesser hvor miljø er i fokus. Vi er sertifisert etter NS-EN ISO 9001:2015 og 14001:2015.

Pulverlakkering av varmforsinket stål foretas i henhold til NS-EN ISO 12944-2, EN ISO 1461 og NS-EN 13438.

Våre produksjonslokaler for pulverlakk er på Kvål, utenfor Sandnes. Nåværende fabrikk ble produksjonsklar i 1994 og er fortsatt en av Norges største og mest moderne. Vi har også produksjonslokaler i Larvik.

Teknisk informasjon

Anlegg på Sandnes

Maks dimensjoner på objekter:

l 8000mm (7200 aluminium) x b 800mm x h 1500mm.

Maks vekt 800 kg

Kjemisk forbehandling aluminium:

13 bad – b 0,8m x h 1,50m x l 7,35m

Tørking ved 80 °C

Kjemisk forbehandling stål/ varmforzinket stål:

13 bad – b 1,2m x h 1,50m x l 8,85m

Tørking ved 80 °C

Utgassing før pulverlakkering ved 200°C

Lengde herdeovn: 48m

For å oppnå ønsket korrosjonsbeskyttelse har fabrikken 2 separate kjemiske forbehandlingsanlegg. Det ene anlegget består av 2 ulike forbehandlingsprosesser: Gulkromatering for aluminium og et kromfritt alternativ. Det andre forbehandlingsanlegget består av Zink Mangan fosfat for varmforsinket stål og karbonstål. Dette er de 3 prosessene som pr. i dag gir den klart beste korrosjonsbeskyttelse.

Anlegg i Larvik

Maks dimensjoner på objekter i linje A:

b 1,0m x h 1,8m x l 7,8m – maks 800-1200 kg/enhet

Maks dimensjoner på objekter i linje

B: b 1,5m x h 2,2m x l 4m – maks 300 kg/enhet

Kjemisk forbehandling aluminium: b 1,1m x h 1,8m x l 7,8m

Kjemisk forbehandling stål/ varmforsinket stål: b 1,1m x h 1,8m x l 7,8m

Lengde herdeovn: 46m

For å oppnå ønsket korrosjonsbeskyttelse har fabrikken 3 ulike forbehandlingsprosesser. Gulkromatering og Surtec for aluminium. Den tredje forbehandlingsprosessen består av Zink Mangan fosfat for varmforsinket stål og karbon stål. Dette er de 3 prosessene som pr. i dag gir den klart beste korrosjonsbeskyttelse.

Tekniske krav aluminium

Overflatene må alltid være rene, uten malingsflekker, hvitrust (aluminiumsoksyd), og limrester etter eventuell pakketape.

Elokserte objekter skal velges bort til fordel for ubehandlede.

Lakkeringsobjektene må ikke ha vært i kontakt med silikon eller silikonholdige stoffer. Eks. smøremiddel på munnstykke ved CO2 sveising, eller silikonrester på hender etter fugearbeid. Silikon og silikongass fører til kratere i lakkoverflaten. Ved smøring av produksjonsmaskiner skal det kun brukes smøremidler som er merket silikonfri.

«Hvitrust» (aluminiumsoksyd) i så store mengder at det oppstår groptæring i overflaten vil betegnes som varer som faller utenfor garantiordningen.

Drenering: Ved konstruksjoner med rør og andre lukkede og halvlukkede detaljer må det være drenert tilstrekkelig. Med dette menes dreneringshull og åpninger som gjør at væske fra forbehandlingskar lett forlater objektet når det heises opp av badene. Ved usikkerhet om dette, ta kontakt med oss helst før produksjonen starter.

Detaljer skal ikke sammenmonteres før lakkering. Sammenliggende flater virker kappilarisk i forbehandlingsbadene. Væske som trekkes inn i dette mellomrommet kommer ut av åpningene som damp fra en trykkjel når lakken herdes ved 180-200°C. Denne dampen ødelegger lakkflaten i området omkring utblåsingshullet.

Krav til bestillinger

Det skal på forhånd avtales hvilken korrosjonsklasse objektene skal eksponeres i. De forskjellige bruksmiljøer deles inn i korrosjonsklasser. Fra klasse C1 (tørt innomhus) til klasse C5 (aggressivt industrimiljø/utendørs kystklima). Aktuelle korrosjonsklasser oppnås ved kombinasjon av metall, forbehandling og type toppbelegg.

For utendørs bruk skal det kun benyttes polyesterlakk. For innendørs bruk (d.v.s. ikke eksponert for sollys) kan epoxy anvendes.

Alle ordrer skal følges av målsatte tegninger/skisser og angivelse av aktuelle lakkflate. Sammen med tegninger skal det komme tydelig frem hvor objektene skal monteres (eks. fasade øst, vest, nord, sør, bygg, prosjekt etc.)

Heftgaranti må alltid avtales i forkant gjennom tilbud/prosjekt.

Plater som knekkes etter lakkering omfattes ikke av garantiordningen.)

Beskrivelse for pulverlakkering av varmforsinket stål

Stål er et utmerket materiale til bruk i arkitekturen blant annet på grunn sin styrke, formbarhet og muligheter for sveising. Varmforzinking har gjennom flere generasjoner bevist sin fantastiske evne til å korrosjonsbeskytte stål.

I de senere år er det blitt utviklet systemer for pulverlakkering av varmforzinket stål som tilfredsstiller høye krav til vedheft til sinkbelegget kombinert med høy overflatefinish. I og med at varmforsinking i seg selv er en forholdsvis «grov» overflatebehandling må det stilles enkelte krav til stålkvaliteten for at produktet skal kunne ivareta ønsket korrosjonsklasse og overflatefinish.

Stålkvalitet og finish på det ferdige produktet må alltid avtales på forhånd.

Egnet stålkvalitet

Stål som er utettet, aluminiumstettet, eventuelt med silisiuminnhold lavere enn 0,02 % kreves alltid ved den beste finish (NOT Pulverlakk AS’s finishklasse 1).

Dette stålet vil også gi en blank og homogen overflate.

Stål med silisiuminnhold mellom 0,15 % – 0,20 % kan nyttes for finishklasse 2

Det kan være fornuftig å selektere behovet for finishgrad, slik at ikke alt på for eksempel et rekkverk trenger samme finish, men begrense den beste finish til for eksempel handløperen. Dette for å kostnadsoptimalisere produktet.

NOT Pulverlakk AS kan etter nærmere avtale tilby 15-års garanti mot avflassing samt en klassifisering av overflatefinishen som inngår i ZiPoCoat (varmforzinking + pulverlakkering).

Alt dette er tiltak vi gjør for å kunne være i stand til å levere et kvalitetsprodukt som er i henhold til kundens forventninger.)

Garanti

NOT Pulverlakk AS kan etter nærmere avtale tilby 15-års garanti mot avflassing samt en klassifisering av overflate Finish som inngår i NOT-PROSESSENE®   (varmforsinking + Zink Mangan fosfat + pulverlakkbelegg)

Alt dette er tiltak vi gjør for å kunne være i stand til å levere et kvalitetsprodukt som er i henhold til kundens forventninger.

Garantien omfatter heft av pulverlakk til grunnmaterialet

Garantien er basert på mange års erfaring og utvikling som gjør oss trygge på at våre prosedyrer holder mål. Således vil garantien gjelde til og med korrosjonsklasse C5 iht. NS EN ISO 12944-2:1998.

Garantien er basert på anvendelse av de beste forbehandlingskjemikalier og kompetanse, samt de beste pulverkvaliteter som er på markedet.

Garantien omfatter lakkering av aluminium og varmforsinket stål.

Ved lakkering av varmforsinket stål er det en forutsetning at riktig stålkvalitet er benyttet (ref. tekniske krav for NOT-PROSESSENE og at både varmforsinkingen og pulverlakkeringen er utført av selskaper innen  Norsk Overflate Teknikk AS (NOT).

Pulverlakkerte flater må vaskes snarest og senest 3 måneder etter montering. Vedlikehold av overflaten er begrenset  til enkel vasking med svakt såpevann.  Hyppigheten av rengjøring er avhengig av hvilke miljø produktene anvendes i og hvilke krav man har til utseende.  Vi anbefaler å rengjøre før forurensningene trenger inn i overflaten, men en årlig vask anser vi som minimum uansett hvilket miljø produktene anvendes i. I marint miljø (skvalpesone/ strandlinje) og sterkt industriforurenset miljø anbefales det at rengjøringshyppigheten økes.

En eventuell feil som innebærer at pulverlakken flasser av, vil bli rettet av oss på stedet.  Vi vil etter avtale betale lakkeringsmateriale, arbeid og reiseutgifter som er nødvendig for å reparere en eventuell feil.

Tekniske leveringsbetingelser

FDV

Våre samarbeidspartnere

PCS Pulverlakk AS
Hegdalveien 84
3261 Larvik

Kontaktpersoner Kvål

Kari-Anne Thu
Administrasjonsleder
Mobil: 976 19 319
kari-anne.thu@not-as.no

Trond Sverre Aarsland
Driftsleder/ planlegger
Mobil: 932 38 771
trond.sverre.aarsland@not-as.no

Ivar Salte
Daglig leder
Mobil: 982 96 384
ivar.salte@not-as.no

Her finner du oss

Transport

Vi kan tilby daglige transportavganger:
Bergen – Stavanger
Stavanger – Bergen
Stavanger – Kristiansand – Østlandet
Østlandet – Kristiansand – Stavanger

Vi er også behjelpelige med andre destinasjoner.

Ring gjerne vår planlegger for priser på transport, 934 84 118, e-mail: post.pulverlakk@not-as.no.

Referanser pulverlakkering

Aktuelt

Start typing and press Enter to search