Åpenhets­loven

Redegjørelse etter lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (åpenhetsloven) § 5

1. Innledning

Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (åpenhetsloven) trådte i kraft 1. juli 2022. Loven pålegger enkelte “større virksomheter” plikter for å fremme sosial bærekraft i virksomhetene selv og virksomhetenes leverandørkjeder:

Plikt til å utføre aktsomhetsvurderinger (jf. lovens § 4)
Plikt til å redegjøre for aktsomhetsvurderinger (jf. lovens § 5)
Plikt til å etterkomme “enhvers” rett til informasjon (jf. lovens § 6)
BR Industrier AS og flere av dets datterselskaper er omfattet av Åpenhetsloven. BR Industrier har igangsatt arbeidet med implementering av Åpenhetsloven for alle omfattede selskaper. De største selskapene i konsernet har igangsatt og gjennomført aktsomhetsvurderinger i tråd med loven, og de øvrige omfattede selskapene i konsernet vil iverksette og fortsette sitt arbeid med aktsomhetsvurderinger fortløpende utover 2023.

2. Generell beskrivelse av virksomhetens organisering, driftsområde, retningslinjer og rutiner for å håndtere faktiske og potensielle negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold

2.1. BR Industrier`s organisering og driftsområde

Virksomhetens art

BR Industrier AS (BRI) er morselskapet i konsernet BR Industrier Konsern. Selskapet er lokalisert på Sandnes og virksomheten i konsernet utøves hovedsakelig i Sør-Norge med fokus på eiendom, landbruk, mekanisk industri, tjenester – og produkter til olje/offshore næringen.

BR Industrier står i dag bak 30 virksomheter fordelt i fire divisjoner og sysselsetter rundt 800 mennesker. Konsernets fire divisjoner opererer innen olje og gassnæring, agrikultur, eiendom og produksjon/industri.

Les hele vår redegjørelse her.

Person i arbeid. Foto.
Søk